Viesnīcas NEIBURGS privātuma politika

Kas mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’Jauniela 25/29”, reģistrācijas numurs: 40003779664, juridiskā adrese: Brīvības iela 40-11, LV-1050, Rīga, Latvija.

Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai kārtībai.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šeit jūs varēsiet uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par jums, kā mēs tos izmantosim, informēs jūs par jūsu tiesībām un to, kā jūs ar mums varat sazināties.

Ja gadījumā mums būs jāveic kādas izmaiņas mūsu privātuma politikā, tās tiks publicētas šajā vietnē un būs pieejamas jums jebkurā laikā.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

1. Viesnīcas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodrošinātu jums viesnīcas pakalpojumus, tai skaitā naktsmītni. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, jūs nevarēsiet saņemt mūsu pakalpojumus. Mums ir saistoši likumos noteiktie viesnīcu pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, mums ir pienākums noteikt, vai jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām mēs glabājam 2 gadus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, pilsonība jeb valstspiederība)

- Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)

- Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš)

- Cita informācija, lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus

Pakalpojuma nodrošināšana

- Elektroniskā pasta adrese

Jūsu piekrišana

- Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus

Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs apliecināt, ka jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

2. Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs atrodaties mūsu viesnīcas teritorijā, gan jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 14 dienām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese

Mūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība


3. Reklāma/informatīvie materiāli

Ar jūsu piekrišanu mēs jūs informējam par dažādiem mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

Jūsu piekrišana


4. Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, jūs varat to izmantošanu pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Interneta vietnes lietotāju izvēles, paradumu statistika

Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija)

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

1. Jūs

Mēs apkopojam personas datus, kurus jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad jūs apmeklējat mūsu viesnīcas teritoriju (videonovērošana) vai mūsu mājaslapu (sīkdatnes), kā arī jums piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.

2. Sadarbības partneri

Ja jūs veiksiet mūsu pakalpojuma pasūtīšanu caur mūsu sadarbības partneriem (piemēram, Booking.com, tūrisma aģentiem, operatoriem), mēs iegūsim jūsu datus no šiem sadarbības partneriem, lai nodrošinātu jums mūsu pakalpojuma sniegšanu.

Kam mēs nododam jūsu personas datus?

1. Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret jums (piemēram, lai nodrošinātu naktsmītnes rezervāciju), mēs nododam jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai ārpakalpojuma sniedzēji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

2. Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot juridiskas prasības.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu likuma pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, saskaņā ar jūsu piekrišanu vai arī citos šauri definētos īpašos gadījumos.

Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai arī kamēr jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, saskaņā ar to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana) vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar jums.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas u. tml.

Tomēr mēs rekomendējam jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir jums vairākas tiesības ietekmēt jūsu personas datu apstrādi.

1. Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un apstiprinājuma saņemšanas gadījumā pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, vai arī saņemt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

2. Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības lūgt mūs to izlabot.

3. Piekrišanas atsaukšana

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

4. Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

5. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko veicam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr, ja mums tam būs pārliecinoši motivēti iemesli, mēs turpināsim apstrādāt jūsu personas datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

6. Dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības prasīt mums dzēst jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums pieprasa datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

7. Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs pieprasāt, lai jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

8. Datu pārnese

Visbeidzot, jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Datu pārziņa kontaktinformācija

SIA “Jauniela 25/29”, viesnīca “Neiburgs”

Adrese: Brīvības iela 40-11, LV-1050, Rīga, Latvija

E-pasts: reservation@neiburgs.com

Informatīvais tālrunis: +371 67 11 55 22